Executări silite

Echipa BCDRC vine în sprijinul dumneavoastră prin support și experiență în cadrul contestării executărilor silite, constituite pe temeiuri ilegale. Interesele și drepturile dumneavoastră (ca debitor) pot fi apărate prin contestație la executarea silită, într-un termen de 15 zile de la dată la care ați luat la cunoștință de actul de executare sau de începerea executări silite.

01. Executări silite

Executările silite sunt de mai multe feluri, în funcție de ce se execută silit, cum ar fi: executarea silită imobiliară, când se execută un bun imobil, executarea silită mobiliară când se execută un bun mobil, poprirea, evacuarea dintr-un imobil, obligarea unei persoane de a face ceva sau a nu face ceva, executarea silită a unor dispoziții referitoare la minori.

Ce putem invoca, în cazul dosarelor de contestație a executărilor silite?

  • Prescripția dreptului de a începe executarea silită;
  • Perimarea executării silite;
  • Nelegalitatea actelor de executare silită;
  • Lipsa capacității de exercițiu a creditorilor;

Care este termenul de formulare a contestației?

Potrivit legii acest termen este de 15 zile, momentul de la care începe să curgă acest termen fiind cel mai important. Termenul de 15 zile se calculează de la:
– data primirii plicului de la executorul judecătoresc;
– data de la care v-a fost reținută efectiv suma de bani din salariu;
– data când ați aflat despre executarea silită.

Cât durează dosarul de anulare a executării silite?

Procesul prin care solicităm anularea executării silite poate dura intre 3 luni si 1 an, in funcție de complexitatea cazului dumneavoastră.

Ce este prescripția dreptului de a obține contestația la executare?

Conform Codului de Procedură Civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Care sunt costurile pentru introducerea unei contestatii la executare?

Costurile pentru introducerea unor contestatii la executare sunt urmatoarele:

Onorariu BCDRC;
Taxă judiciară de timbru;
Cauțiune pentru cererea de suspendare, dacă este cazul.
Taxa judiciara de timbru pentru contestația la executare este reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013.
Potrivit art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, în cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 100 lei.

În cazul în care prin contestația la executare silită se invoca, in condițiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabilește potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, respectiv:

a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
b) între 501 lei si 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășeste 500 lei;
c) între 5.001 lei si 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășeste 5.000 lei;
d) între 25.001 lei si 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășeste 25.000 lei;
e) între 50.001 lei si 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depășeste 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășeste 250.000 lei.

Suplimentar, cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășeste 5.000 lei, și cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depășeste 5.000 lei

In cazul cererii de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii, potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa de timbru este de 50 lei.

De asemenea, potrivit art. 719 alin. (2) Cod de procedura civila, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să achite în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației, după cum urmeaza:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășeste 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășeste 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășeste 1.000.000 lei.
Daca obiectul contestației nu este evaluabil în bani, cauțiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Ce categorii de venituri nu pot fi supuse executării silite prin poprire?

Potrivit Codului de procedură civilă nu sunt supuse executării silite prin poprire :
a)sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege si asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție;
b)sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale si internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;
c)sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data inființării popririi. Atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

Cum se pot recupera banii executați silit?

În toate cazurile în care contestația la executare este admisă si executarea silită sau tilul executoriu este desființat, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării silite, prin restabilirea situației anterioare.
În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcție de rata inflației.
În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanța va dispune asupra efectuării operațiunilor de carte funciara necesare, fără însa a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terții de bună-credinta, potrivit regulilor de carte funciara.
În vederea recuperării sumelor de bani sau a bunurilor executate, creditorul trebuie să se conformeze hotărârii de admitere a contestației la executare si să restituie debitorului bunurile reținute, in contul debitului executat.